top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρία με την επωνυμία «TOP TRENDS Ένδυση Υπόδηση Ανώνυμη Εταιρεία» με ΑΦΜ 998476219, Δ.Ο.Υ  ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122406501000 που εδρεύει στην Βούλα Αττικής, Βουλιαγμένης 54 τηλ. 210-9689120 και ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.top-trends.gr, που εκπροσωπείται από τον Σ. Φάις του Αλβέρτου, τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων που περιέχει στοιχεία των πελατών της εταιρείας.


O όρος προσωπικά δεδομένα αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων - φυσικό πρόσωπο, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση,  αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του, φορολογικά του στοιχεία (ΑΦΜ κλπ), τα οποία προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του, στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα». 


Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων με ή χωρίς χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, χρήση, διαβίβαση, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή αυτών.


Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που:
(α) Oι πελάτες για τις συναλλαγές με τους οποίους απαιτείται νομίμως η έκδοση τιμολογίου (πελάτες) και προμηθευτές της οικειοθελώς δηλώνουν κατά τη στιγμή της κατάρτισης της παραγγελίας πώλησης ή αγοράς προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών  και τα οποία είναι απαραίτητα κατά το Ελληνικό Δίκαιο για την πώληση, αγορά, τιμολόγηση, μεταφορά και παράδοση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Έτσι καταχωρεί το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο κάθε πελάτη ή προμηθευτή, το ΑΦΜ και την Δ.Ο.Υ. του, την διεύθυνσή του, τα τηλέφωνα επικοινωνίας του, το είδος της δραστηριότητάς του, την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του. Η Εταιρεία συλλέγει επίσης στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς των πελατών χονδρικής της από εταιρείες που τηρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Παράλληλα η Εταιρεία θα αναζητά στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων, Υποθηκών και Προσημειώσεων και Στοιχείων Εταιρειών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ της Τηρεσίας Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας) τυχόν δεδομένα που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα/πελάτες χονδρικής της εταιρείας με σκοπό την αξιολόγηση ή την επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της  μεταξύ μας συνεργασίας.


Πιο αναλυτικά και μετά το πέρας της παρούσας πολιτικής, μπορείτε να διαβάσετε το επίσημο σχετικό ενημερωτικό δελτίο της ΤΗΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. περί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο link εδώ.


Ο σκοπός της επεξεργασίας των παραπάνω δεδομένων είναι η ορθή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων και προστασία των δικαιωμάτων τόσο της Εταιρείας, όσο και των αντισυμβαλλομένων της, η προώθηση και εκτέλεση των συμβατικών της σχέσεων, η ορθή εκτέλεση και υποστήριξη  των παραγγελιών ή των παρεχόμενων υπηρεσιών από και  προς την Εταιρεία, καθώς και η επικοινωνία  για τα προσφερόμενα προϊόντα της Εταιρείας ή των προμηθευτών της.


(β) Oι επισκέπτες των καταστημάτων λιανικής πώλησης (επισκέπτες) της Εταιρείας οικειοθελώς της χορηγούν με σκοπό την ενημέρωση τους για τα νέα προϊόντα, τις προσφορές και τις δράσεις της εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός  κινητού τηλεφώνου και  η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) τους. Η νομική βάση της παραπάνω επεξεργασίας είναι η συναίνεση του υποκειμένου για το σκοπό της ενημέρωσης του για τις προωθητικές ενέργειες των προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία.


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που χορηγούν  τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα στην Εταιρεία  για τους παραπάνω σκοπούς,   διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε άλλη εθνική νομοθεσία. Η Εταιρία, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου και την ασφάλεια των πληροφοριών που μας χορηγούν τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο των συναλλαγών της ή για τις ανάγκες των προωθητικών επικοινωνιών μας μαζί τους.


Η Εταιρεία μας έχει λάβει τα κατάλληλα, πρόσφορα και εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, τα οποία δεσμευόμαστε να διατηρούμε εμπιστευτικά, ακέραια  και διαθέσιμα για τους σκοπούς για τους οποίους μας χορηγήθηκαν. Χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση τους, καθώς και κάθε αλλοίωση ή καταστροφή τους, πριν την πάροδο του απαιτούμενου χρόνου τήρησης τους.


Η Εταιρεία μας, ενδέχεται, να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των παραπάνω φυσικών προσώπων σε συνεργαζόμενες  επιχειρήσεις που μας παρέχουν υπηρεσίες και επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, όπως ενδεικτικά σε επιχειρήσεις διαχείρισης, ασφάλειας και συντήρησης  των δεδομένων μας, διανομής email, ανάλυσης και διαχείρισης προωθητικών ενεργειών. 


Η Εταιρεία μας, ενδέχεται επίσης, να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών  στις αρμόδιες εθνικές και φορολογικές αρχές προς εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεών της καθώς και σε πιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εκτελούνται οι πληρωμές των συναλλαγών της μαζί τους.  Ενδέχεται επίσης να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα πελατών της σε πιστωτικά ιδρύματα από τα οποία λαμβάνει χρηματοδότηση, σε ασφαλιστική εταιρεία στην οποία ασφαλίζει τον κίνδυνο μη πληρωμής εμπορικών της απαιτήσεων από τιμολόγια και αξιόγραφα, σε εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και μεταφορών στις οποίες αναθέτει την παράδοση των πωλούμενων προϊόντων της στους αγοραστές τους . 


Σε κάθε περίπτωση που η Εταιρεία μας αναθέτει σε τρίτους Εκτελούντες την Επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό της, λαμβάνει παράλληλα όλα τα κατάλληλα μέτρα και τις απαραίτητες συμφωνίες και συμβατικές δεσμεύσεις των Εκτελούντων , εξασφαλίζοντας την τήρηση της εχεμύθειας, της λήψης των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας των δεδομένων, της μη αποστολής τους σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες και  της εν γένει συμμόρφωσης των παραπάνω συνεργατών της  με το νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ιδίως τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 979/2016, όπως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλη ειδικότερη εθνική ή ευρωπαϊκή νομική και κανονιστική διάταξη.  


Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από φυσικά πρόσωπα (επισκέπτες) με σκοπό την προώθηση προϊόντων της, παρά μόνο σε Εκτελούντες την Επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό της.


Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των «επισκεπτών», μέχρι να λάβει αίτημα διαγραφής τους, και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.


Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, προμηθευτών της  και παρόχων υπηρεσιών προς αυτή  για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις φορολογικές διατάξεις που διέπουν τις σχετικές συναλλαγές μαζί τους, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 20 έτη. Η εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει να τηρεί τα δεδομένα των παραπάνω προσώπων, για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί νόμιμες αξιώσεις κατ’ αυτών ή βρίσκεται σε δικαστική διένεξη μαζί τους και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης επί της σχετικής αντιδικίας. 


Οι πελάτες, προμηθευτές ή πάροχοι υπηρεσιών προς την Εταιρεία  δεν είναι υποχρεωμένοι να  χορηγούν τα προσωπικά τους δεδομένα, τυχόν όμως άρνησή τους  φέρνει την Εταιρεία σε αδυναμία να εκτελέσει συναλλαγές μαζί τους.


Δικαιώματα Υποκειμένων


Οι πελάτες, προμηθευτές και  πάροχοι υπηρεσιών της Eταιρείας καθώς και οι επισκέπτες των καταστημάτων λιανικής πώλησης που χορηγούν τα δεδομένα τους στην Εταιρεία (φυσικά πρόσωπα), ως υποκείμενα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρούν τα ακόλουθα δικαιώματα: 
 

  • Διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώνονται αναφορικά με το ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα τους, ποια δεδομένα τους τηρεί η Εταιρεία  και για ποιον λόγο τα επεξεργάζεται. 

  • Διατηρούν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται από την Εταιρεία. 

  • Διατηρούν το δικαίωμα να ζητούν από την Εταιρεία τη διόρθωση, τυχόν, ανακριβών προσωπικών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων τους. 

  • Διατηρούν το δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχει ανακληθεί προηγούμενη απαιτούμενη συγκατάθεσή για την επεξεργασία τους, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κ.ο.κ. και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας  για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες   νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

  • Διατηρούν το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, στις περιπτώσεις που αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη ή τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στην Εταιρεία για τους σκοπούς που της χορηγήθηκαν.

  • Διατηρούν το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων,   δηλαδή τη μεταφορά των  δεδομένων τους  σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά τηρούνται σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνωρίσιμο από μηχανικά μέσα μορφότυπο και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

  • Διατηρούν το δικαίωμα εναντίωσης  στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν  επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία τους από την Εταιρεία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, όπως η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή λόγοι που αφορούν το δημόσιο συμφέρον. Το δικαίωμα εναντίωσης μπορεί να ασκηθεί  ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. 

  • Διατηρούν το δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση, δηλαδή στην υποβολή αντιρρήσεων, όταν, μια απόφαση που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων, βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή το επηρεάζει σημαντικά.

 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται, κατά οποιονδήποτε τρόπο, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23.


Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα διατηρεί απορίες σχετικά με την πολιτική της Εταιρείας στο ζήτημα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdpr@toptrends.gr.

 

Έλεγχος Ατομικών Επιχειρήσεων και Φυσικών Προσώπων 

Με το παρόν σας γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση μας θα αναζητά στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων, Υποθηκών & Προσημειώσεων και Στοιχείων Εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας), τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή την επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής.

Πιο αναλυτικά δείτε παρακάτω το επίσημο ενημερωτικό δελτίο από την Τειρεσίας Α.Ε. περί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και στο link εδώ.

bottom of page